Prevádzkovanie školského programu Na túru s NATUROU a aktualizácia portálu sú od júna 2020 ukončené.

Na túru s Naturou

O školskom programe Na túru s NATUROU

Poslanie školského programu a jeho záverečná bilancia

Školský program bol prevádzkovaný v období rokov 2009 až 2019. Bol určený pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl.

 • Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prevádzkovala školský program Na túru s NATUROU od školského roku 2009/2010. Pôvodne bol program určený len pre žiakov II. stupňa základných škôl a stredných škôl. Na základe kladných ohlasov a odporúčaní samotných pedagógov, bola cieľová skupina rozšírená aj o žiakov I. stupňa. V takej forme bol program prevádzkovaný až do jeho ukončenia v školskom roku 2018/2019. 

 • Hlavným cieľom programu bolo v rámci projektového vyučovania na školách vytvoriť pozorovacieIlustračný obrázok a výskumnícke skupiny žiakov, zamerané na terénny prieskum výskytu rastlín a živočíchov. V rámci skúmaných lokalít, ktoré si každá skupina určila sama, žiaci dokumentovali výskyt a životné prostredie 100 vybraných druhov rastlín, 100 vybraných druhov živočíchov a 17 druhov inváznych rastlín. Základné informácie o jednotlivých druhoch žiakom poskytli Atlas rastlín, Atlas živočíchov a Atlas inváznych rastlín. Fotografie, audiozáznamy alebo videosekvencie (doklady výskytu druhov na mapovaných lokalitách) následne vystavovali v Galérii nájdených druhov.

 • Prieskumné skupiny mali zároveň možnosť poukazovať na pozitívne aj negatívne javy v prírode, realizovať vlastné ekologické projekty, zamerané napríklad na vytváranie hniezdnych príležitostí pre živočíchy, ošetrovanie mravenísk, sledovanie čistoty životného prostredia pomocou bioindikátorov a pod.

 • V rámci programu sa žiaci učili pracovať s rôznymi pomôckami podľa pripravených metodických pokynov. Výsledky mapovania výskytu jednotlivých druhov následne overoval vybraný tím odborníkov.

 • Program si za roky svojej existencie našiel mnohých fanúšikov z radov učiteľov, aj žiakov, ktorí usilovne mapovali krásy našej prírody. Podľa záverečnej správy sa do programu zapojilo celkom 230 prieskumných skupín, zložených z 1257 prieskumníkov. V Galérii nájdených druhov bolo zaznamenaných 2359 záznamov o výskyte mapovaných rastlinných a živočíšnych druhov, ktoré sa vyskytovali na 327 lokalitách.

 • Stiahnite si Záverečnú správu školského programu Na túru s NATUROU (.PDF, 21 MB).

Inšpirácia programu

Školský program Na túru s NATUROU nadväzoval na projekt Živá príroda, ktorý Slovenská agentúra životného prostredia realizovala v rokoch 2001 - 2003.

Illustračný obrázok
 • Program Na túru s NATUROU bol zameraný na poznávanie prírody blízkeho okolia škôl. Prieskumné skupiny žiakov a učiteľov sledovali jej biodiverzitu, t. j. zastúpenie rastlinných a živočíšnych druhov.

 • Inšpiráciou programu bol veľmi úspešný projekt na mapovanie biodiverzity s názvom Živá príroda (2001 - 2003), ktorého cieľom bolo vyučovanie žiakov priamo v učebni prírody. Za jeho realizáciu získalo Slovensko dve medzinárodné uznania - striebornú cenu - The Green Apple Awards 2003 od Green Organisation (november 2003) a certifikát The World Award for Sustainability 2004 od Energy Globe (apríl 2005).

 • Metodika školského programu Na túru s NATUROU bola projektu Živá príroda veľmi podobná. Podstatnou inováciou programu Na túru s NATUROU bolo využívanie informačných technológií a internetu priamo členmi prieskumných skupín - žiakmi a učiteľmi. V rámci programu sa žiaci dostali do prírody, ale okrem prírodovedy, vlastivedy a geografie sa zdokonaľovali aj v práci s počítačom.

Aktivity v rámci programu

Metodicky bol postup mapovania výskytu druhov rozdelený na práce v teréne a práce na internete.

Žiaci a učitelia realizovali tieto aktivity:

                                            1. PRÁCE V TERÉNE:

Pozorovanie v teréne1. Výber vhodných mapovaných lokalít v prírode.

2. Realizácia terénneho prieskumu na mapovaných lokalitách.

3. Dokumentovanie výskytu mapovaných druhov na lokalitách vo forme fotografií, audiozáznamov a videozáznamov.


2. PRÁCE NA INTERNETE:

Spracovanie výsledkov na PC1. Registrácia prieskumnej skupiny do programu.

2. Zakreslenie mapovaných lokalít do interaktívnej mapy.

3. Vkladanie dokladov výskytu (foto, audio, video) druhov do galérie nájdených druhov.

4. Prispievanie do Spravodajcu Na túru s NATUROU vo forme článkov v rubrikách Ako sme mapovali, Ekologické projekty, Oči na stopkách.

Pracovný tím školského programu Na túru s NATUROU

Na príprave a realizácii programu sa podieľal tím pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia*. SAŽP je odborná príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, ktorá plní odborné úlohy v oblasti starostlivosti o životné prostredie. Jednou z hlavných úloh SAŽP je aj zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety (EVVO).

Školský program Na túru s NATUROU bol ponúkaný školám od školského roku 2009/2010 do školského roku 2018/2019. Pracovný tím programu zabezpečil vytvorenie celkovej metodiky a realizáciu programu, vrátane prevádzky webového sídla programu snaturou2000.sk.

Pracovný tím programu:

Tomáš KIZEK, Rudolf NAVRÁTIL, Peter KAPUSTA, Miloslav KMEŤ, Marek HUBÁČEK, Stanislav HUPIAN, Marián HORVÁTH, Jana ŠUTKOVÁ, Martin ZEMAN, Jana ŠIMONOVIČOVÁ, Andrej ŠVEC, Katarína KOSKOVÁ, Alena KOSTÚRIKOVÁ, Hana PANČÍKOVÁ, Soňa CHRIENOVÁ

V rámci programu pracoval aj odborný tím, ktorý svojimi radami a aktuálnymi informáciami v Spravodajcovi Na túru s NATUROU pomáhal prieskumným skupinám v mapovaní. Zároveň sa podieľal na overovaní správnosti určovania jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhov.

Odborný tím programu**:

 • RNDr. Peter BAČKOR, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
 • Mgr. Ján ČERNECKÝ, Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica
 • Mgr. Peter KAPUSTA, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Mgr. Ján KAUTMAN, Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava
 • Ing. Tomáš KIZEK, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Mgr. Jaroslav KOŠTÁL, PhD., Fakulta prírodných vied UKF, Nitra
 • RNDr. Elena MARTINCOVÁ, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
 • RNDr. Vladimír SLOBODNÍK, CSc., Štátna ochrana prírody SR, Prievidza

Spolupracovníkom školského programu bol aj doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc. z Výskumnej stanice Ústavu ekológie lesa SAV v Starých Horách, ktorý obohatil portál programu o svoje rozprávkové príbehy z prírody v sekcii Rozprávky Miroslava SANIGU.

* - Údaje o jednotlivých členoch pracovného tímu sú z obdobia, kedy boli súčasťou tímu školského programu a nemusia zodpovedať súčasnému stavu.

** - Akademické a vedecké tituly, ako aj príslušnosť k inštitúcií sú platné k obdobiu realizácie projektu.

Školský program Na túru s NATUROU bol realizovaný v rámci projektu Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti rozvoja ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000) a bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.Webové sídlo www.snaturou2000.sk bolo vytvorené na podporu školského programu Na túru s NATUROU, ktorý bol na školách realizovaný v rokoch 2009 - 2019. Obsah webového sídla už nie je aktualizovaný, ale webové sídlo zostáva prevádzkované na vzdelávacie účely.


Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
+421 48 4374 197
www.sazp.sk
E-mail: info@snaturou2000.sk

Dátum vytvorenia webového sídla: 1. 2. 2010
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 6. 2020