Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

Mokrade Propozície súťaže Zoznam ramsarských lokalít na Slovensku

Čo je mokraď?

Pod slovom"mokraď" rozumieme územie, ktoré je trvalo, alebo sezónne zaplavené sladkou, alebo slanou vodou. Na Slovensku máme niekoľko typov mokradí - močiare, lužné lesy, rašeliniská, rybníky, nivy a alúviá riek, podzemné vody jaskýň.

Prečo sú mokrade dôležité?

 • patria k najproduktívnejším ekosystémom sveta, dodávajú nám čistú vodu, sú zdrojom potravy, minimálne 1/3 ľudstva je priamo závislá na produkcii potravín z mokradí (rybolov, pestovanie ryže),
 • slúžia ako prirodzené čističky vôd,
 • podporujú biodiverzitu,
 • zadržiavajú vodu v krajine a tým ju chránia pred povodňami a eróziou,
 • uskladňujú skleníkový plyn oxid uhličitý.

Čo ohrozuje mokrade?

 • odvodňovanie (premena mokradí na ornú pôdu),
 • zánik tradičného hospodárenia (kosenie, pasenie), alebo zmeny hospodárenia,
 • znečisťovanie (priemyselný a domový odpad, nadmerné a nevhodné používanie umelých hnojív a pesticídov, atmosférický spád znečisťujúcich látok),
 • nadmerné vyčerpávanieich zdrojov (ťažba rašeliny, piesku, štrku),
 • nadmerné využívanie vody (narušenie vodného režimu, vysychanie území),
 • výstavba (veľkých vodných diel, hrádzí, mostov, ciest a pod.),
 • regulácia riek (napriamenie toku, zánik meandrov),
 • neusmernená turistika a rekreácia,
 • šírenie nepôvodných druhov rastlín.

Ako sú mokrade chránené?

Za posledných 100 rokov bolo zničených až 64 % mokradí. Prevláda všeobecný názor, že močariny sú zbytočné, nepríjemné miesta, plné hávede, komárov a bahna. V minulosti ich človek pretváral na produkčnú pôdu, prípadne ich likvidoval. Mokrade nenávratne mizli. Situácia sa stala kritickou, na čo svet reagoval Ramsarským dohovorom o ochrane a rozumnom využívaní mokradí (podpísanýv iránskom meste Ramsar  v roku 1970). Každá zmluvná strana Ramsarského dohovoru je povinná zaradiť aspoň jednu zo svojich mokradí do Zoznamu mokradí medzinárodného významu.Slovenská republika pristúpila k dohovoru v roku 1990 a v zozname má zapísaných 14 lokalít s rozlohou viac ako 40 tisíc hektárov. Svetový deň mokradí sa oslavuje 2. februára.

Starostlivosť o ramsarské lokality

Starostlivosť o tieto lokality zahŕňa:

 • tradičný spôsob obhospodarovania (kosenie, pasenie),
 • úprava vodného režimu,
 • odstraňovanie náletových drevín,
 • odstraňovanie inváznych druhov rastlín,
 • označovanie lokalít,
 • starostlivosť o mokraďové druhy.

Zoznam ramsarských lokalít na Slovensku