Na túru s Naturou

Skutok pre mokraď

O programe

Poslanie programu

Program je určený pre učiteľov a žiakov ZÁKLADNÝCH a STREDNÝCH ŚKÔL.

 • Pôvodne bol školský program Na túru s NATUROU určený pre žiakov II. stupňa základných škôl  a stredných škôl. Na základe kladných ohlasov a odporúčaní samotných pedagógov je od  školského roku 2010/2011 cieľová skupina programu rozšírená aj o žiakov I. stupňa základných škôl.

 • Hlavným cieľom je v rámci projektového vyučovania na školách vytvoriť pozorovacie a výskumnícke skupiny zamerané na terénny prieskum výskytu rastlín a živočíchov. V rámci skúmaných lokalít, ktoré si každá skupina určí sama, žiaci dokumentujú výskyt a životné prostredie 100 vybraných druhov rastlín a 100 vybraných druhov živočíchov. Fotografie, audiozáznamy alebo videosekvencie (doklady výskytu druhov na mapovaných lokalitách), vystavia v galérii mapovaných druhov.

 • Prieskumné skupiny majú možnosť poukazovať na pozitívne aj negatívne javy, následne realizovať vlastné ekologické projekty, zamerané na vytváranie hniezdnych príležitostí pre živočíchy, ošetrovanie mravenísk, sledovanie čistoty vybraných zložiek životného prostredia pomocou bioindikátorov a ďalšie.

 • Počas programu sa naučia pracovať s rôznymi pomôckami podľa upravených metodických pokynov. K vytvoreným databázam druhov sa na základe dokumentačných záznamov bude vyjadrovať vybraný tím špecialistov.

 • Metodika programu Na túru s NATUROU je podobná projektu Živá príroda. Podstatná zmena je v rozšírení používania informačných technológií a internetu priamo členmi prieskumných skupín - žiakmi a učiteľmi. Žiaci sa dostanú do prírody, ale okrem prírodovedy, vlastivedy a geografie sa budú zdokonaľovať aj v práci s počítačom. Stanú sa redaktormi portálu a sami budú aktívnymi tvorcami internetovej galérie vybraných rastlinných a živočíšnych druhov na Slovensku.

Inšpirácia programu

Vzdelávací program Na túru s NATUROU nadväzuje na projekt Živá príroda, ktorý Slovenská agentúra životného prostredia realizovala v rokoch 2001-2003.

 • Program Na túru s NATUROU je zameraný na poznávanie prírody blízkeho okolia škôl. Príležitosť pracovať dostávajú prieskumné skupiny učiteľov a žiakov. Predmetom záujmu i naďalej ostáva živá príroda. Jej kvalitu vyjadruje jedna z jej charakteristík - biodiverzita. Mapovať budeme pre nás možno bežné, ale z európskeho pohľadu významné druhy.

 • Na slovenských školách už v minulosti bolo niekoľko projektov zameraných na mapovanie biodiverzity. V celoslovenskom rozsahu sa uskutočnil iba jeden - Živá príroda (2001-2003). Hlavným cieľom projektu bolo vyučovanie žiakov priamo v učebni prírody. A výsledok bol ohromný!

 • Z celkového počtu prihlásených 799 skupín, úlohy v prvej etape projektu úspešne zvládlo 485 skupín. Nielen že sa žiaci naučili poznávať vybrané druhy rastlín a živočíchov, ale v roku 2001 celkovo poslali do centrálnej databázy SAŽP 15 617 údajov o výskyte 105 druhov živočíchov a 23 098 údajov o výskyte 120 druhov rastlín zo 787 lokalít Slovenska.
  Okrem toho sa naučili zriaďovať školské náučné chodníky a lokality, informovali o zaujímavostiach svojich spoluobčanov, odstraňovali nepovolené skládky odpadu, čistili chodníky a studničky.

 • Tento projekt nezostal nepovšimnutý a Slovensko získalo dve medzinárodné uznania - striebornú cenu - The Green Apple Awards 2003 od Green Organisation (november 2003) a certifikát The World Award for Sustainability 2004 od Energy Globe (apríl 2005).
  Výsledky mapovania projektu Živá príroda sú aj po niekoľkých rokoch od jeho skončenia, dostupné na enviroportáli.

Aktivity v rámci programu

Celý postup mapovania je rozdelený na práce priamo v teréne a práce na internete.

Aktivity a sled jednotlivých krokov, ktoré budú prieskumné skupiny realizovať v priebehu programu:

1. PRÁCE V TERÉNE:

1. Výber vhodných mapovaných lokalít v prírode

2. Realizácia terénneho prieskumu na mapovaných lokalitách

3. Dokumentovanie výskytu mapovaných druhov na lokalitách vo forme fotografií, audiozáznamov a videozáznamov


2. PRÁCE NA INTERNETE:

1. Registrácia prieskumnej skupiny do programu

2. Zakreslenie mapovaných lokalít do interaktívnej mapy

3. Vkladanie dokladov výskytu (foto, audio, video) nájdených druhov do galérie druhov

4. Prispievanie do Spravodajcu Na túru s NATUROU vo forme článkov v rubrikách Ako sme mapovali, Ekologické projekty, Oči na stopkách

Pracovný tím programu Na túru s NATUROU

Na príprave a realizácii programu sa podieľa tím pracovníkov Slovenskej agentúry životného prostredia:

Tomáš KIZEK, Rudolf NAVRÁTIL, Peter KAPUSTA, Miloslav KMEŤ, Marek HUBÁČEK, Stanislav HUPIAN, Marián HORVÁTH, Jana ŠUTKOVÁ, Martin ZEMAN, Jana ŠIMONOVIČOVÁ, Andrej ŠVEC, Katarína KOSKOVÁ, Alena KOSTÚRIKOVÁ, Hana PANČÍKOVÁ, Soňa CHRIENOVÁ

V rámci programu pracuje aj odborný tím, ktorí svojimi radami a aktuálnymi informáciami v Spravodajcovi Na túru s NATUROU pomáha prieskumným skupinám v mapovaní. Zároveň sa podieľa na posudzovaní správnosti určovania jednotlivých rastlinných a živočíšnych druhov:

Odborný tím programu:

 • RNDr. Peter BAČKOR, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica
 • Mgr. Ján ČERNECKÝ, Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica
 • Mgr. Peter KAPUSTA, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Mgr. Ján KAUTMAN, Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava
 • Ing. Tomáš KIZEK, Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
 • Mgr. Jaroslav KOŠTÁL, PhD., Fakulta prírodných vied UKF, Nitra
 • RNDr. Elena MARTINCOVÁ, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
 • RNDr. Vladimír SLOBODNÍK, CSc., Štátna ochrana prírody SR, Prievidza

Spolupracovníkom školského programu je aj doc. Ing. Miroslav SANIGA, CSc. z Výskumnej stanice Ústavu ekológie lesa SAV v Starých Horách. Portál programu obohatili jeho rozprávkové príbehy z prírody dostupné v sekcii Rozprávky Miroslava SANIGU a pravidelne prispieva svojimi aktualitami z prírody do Spravodajcu Na túru s NATUROU.

Kontakt

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
www.sazp.sk
E-mail: info@snaturou2000.sk

Program sa realizuje v rámci projektu "Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)" a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)